Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společností Nowadays s.r.o.

 

 1. Informace o společnosti Nowadays s.r.o.
 • Společnost Nowadays s.r.o. se sídlem U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, Praha 4 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 299304 (dále jen „Nowadays“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy.
 • Společnost Nowadays působí při zpracování osobních údajů jako správce. Určuje tak, za jakým účelem, a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
 • Společnost Nowadays zpracovává osobní údaje o uživatelích registrovaných či jinak spojených s její činnosti uvedenou na webových stránkách hosteska24.cz. Tyto údaje zahrnují zejména kontaktní údaje osoby, jméno, příjmení a potřebné fakturační údaje.
 • Správce můžete ve věcech zpracování osobních údajů kontaktovat prostřednictví kontaktních údajů uvedených níže:

 

Tel:+420 724 959 622

E-mail:kontakt@hostesky24.cz

 

 • Správce je oprávněn ke zpracování osobních údajů využít externí zpracovatele. Odpovědnost za zpracování osobních údajů osobou odlišnou od osoby správce nese daná osoba.

 

 1. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
 • Společnost Nowadays zpracovává pouze osobní údaje hostesek, které se na webové stránce hostesky24.czzaregistrovali prostřednictvím registračního formuláře, a dále osobní údaje klientů potřebné ke zprostředkování poskytovaných služeb.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném níže.
 • Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány především za účelem vyřízení registrace hostesky či online klienta. Mezi tyto údaje patří především jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, datum narození a identifikační fotografie.
 • Dále jsou osobní údaje zpracovávány pro informování uživatelů formou obchodních sdělení. Pro tyto účely je využívána především e-mailová adresa, příležitostně i telefonní číslo pro zaslání SMS.
 • Osobní údaje zpracováváme také prolepší cílení reklamy a propagace webových stránek zpracovává Nowadays při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a další aktivitě na webových stránkách.Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasus používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Nowadays statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované
 • Pro účely vedení databáze registrovaných hostesek a online klientů Nowadays zpracovává osobní údaje zahrnující jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon a kontaktní adresu.

 

 1. Komu Vaše osobní údaje zprostředkováváme a kdo k nim má přístup?
 • V první řade jsou Vaše osobní údaje zpracovávány společností Nowadays a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou vázány mlčenlivostí. Tento závazek trvá i po skončení spolupráce se společností Nowadays.
 • V ostatních případech jsou Vámi poskytnuté osobní údaje předávány jen v nezbytně nutné míře a pouze těm subjektům, jenž poskytují dostatečné záruky, že zpracované osobní údaje budou dostatečně zabezpečeny, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.

 

 1. Jak dlouho jsou Vaše údaje zpracovávány?
 • Společnost Nowadays zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu existence registrace.
 • Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě uživatelů jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let.
 • Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Nowadays po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
 • Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Nowadays pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Nowadays vztahují.

 

 1. Jaká jsou vaše práva?
 • V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost Nowadays a požadovat:

 

1) Informace ohledně osobních údajů, které společnost Nowadays zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů včetně informací o případných příjemncích osobních údajů mimo společnost Nowadays.

2) Přístup k údajům, které jste společnosti Nowadays poskytli. V případě uplatnění tohoto práva Vám společnost Nowadays potvrdí, zda a jaké konkrétní údaje jsou zpracovávány, a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

3) Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné či neúplné.

4) Vysvětlení a odstranění závadného stavu, jestliže se domníváte, že společnost Nowadays zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života, a nebo v rozporu s právními předpisy.

5) Výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost Nowadays nemá zákonný důvod osobní údaje jakkoli zpracovávat. Toto se týká i případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění výše uvedeného společnost Nowadays Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

 

 1. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 01.05.2019.